Strona główna

Strona główna

Autowariat.pl
 • Sprzedaż artykułów/chemii do autodetailingu za pośrednictwem sklepu internetowego www.autowariat.pl realizowana jest przez Michała Wasilewskiego, który prowadzi firmę 7FIT S.A. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocław, Armii Krajowej 8 C/2, NIP 899-272-21-94, REGON 021596338, adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: +48 790 760 393.
  • Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
   • 1) adresu do korespondencji 50-541 Wrocław, Armii Krajowej 8C/2
   • 2) numeru telefonu +48 790 760 393
   • 3) adresu poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl
§1. Definicje
 • Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • 1) Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.
 • 2) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • 3) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu/-ów określonego/-nych w Zamówieniu.
 • 4) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów:
  • a) firmę kurierską DPD Polska z siedzibą w Warszawie, Kurier InPost Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie;
  • b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 • 5) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • 6) Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 7) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • 8) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 • 9) Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 10) Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • 11) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 • 12) Kupujący - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • 13) Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 • 14) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 • 15) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 16) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 17) Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych Produktów do Klienta.
 • 18) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 19) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • 20) Sklep Internetowy (także jako Sklep) – sklep działający pod adresem www.autowariat.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Autowariat Michał Wasilewski z siedzibą w Wrocław przy ul. Armii Krajowej 8C/2, NIP 899-272-21-94, REGON 021596338, adres e-mail: sklep@autowariat.pl na platformie sklepowej Prestashop.
 • 21) Sprzedawca/Usługodawca – Michał Wasilewski, który prowadzi firmę 7FIT S.A wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocław, Armii Krajowej 8 C/2, NIP 899-272-21-94, REGON 021596338 , adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: + 48 790 760 393, będący jednocześnie właścicielem Sklepu.
 • 22) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • 23) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 24) Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 25) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;(2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • 26) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§2. Postanowienia wprowadzające
 • 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.autowariat.pl. Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 • 2. Produkty sprzedawane w Sklepie to nowe, nieużywane artykuły/chemia do autodetailingu.
 • 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 • 4. Regulamin Sklepu określa w szczególności:
  • a) zasady korzystania ze Sklepu,
  • b) zasady świadczenia nieodpłatnych usług elektronicznych w Sklepie,
  • c) zasada składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie,
  • d) zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi,
  • e) zasady uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione Produkty,
  • f) zasady dostawy Zamówienia,
  • g) uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy,
  • h) zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • 5. Prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, witryny internetowej Sklepu, wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyłączeniem logotypów czy zdjęć prezentowanych na stronie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do osób lub podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 • 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu przy użyciu wszystkich ogólnodostępnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 • 7. Jednakże do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania produktów Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są wskazane poniżej minimalne wymagania techniczne. Są one konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca. Wskazane wymagania techniczne urządzeń umożliwiają przeglądanie stron internetowych. Ponadto niezbędny jest:
  • a) komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie przenośne, multimedialne z dostępem do internetu oraz z procesorem minimum 500 Mhz, karta graficzna obsługującą rozdzielczość min. 1000 x 700 px i min. 256 kolorów
  • b) przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.),
  • c) klawiatura i myszka lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  • d) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • 8. Sprzedawca stosuje tzw. mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony na urządzeniach końcowych Klientów. Co ważne mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednak wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony.
 • 9. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, że tzw. publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Należy mieć na względzie, że Klienci powinni stosować po swojej stronie właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia. Przede wszystkim powinni stosować programy antywirusowe, czy programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 • 10. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 • 11. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
§3. Nieodpłatne usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 • 1. W Sklepie dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  • a) Konto,
  • b) Formularz kontaktowy,
  • c) Newsletter.
 • 2. Usługi wskazane w ust. Powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 • 3. Rejestracja Konta jest nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 • 4. Zasady prowadzenia Konta Klienta są następujące:
  • 1) korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Zapisz” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  • 2) w Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, firma (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), email oraz hasła. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • 3) podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  • 4) w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość:
   • a. zaznaczenia opcji zapisania się do Newslettera;
   • b. zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
 • 5) w trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 • 6) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 7) po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych;
 • 8) późniejsze logowanie do Sklepu odbywa się poprzez użycie loginu wybranego przy tworzeniu konta oraz hasła, które użytkownik wprowadził w formularzu rejestracyjnym.
 • 9) usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostepnieniu Klientowi dedykowanego panelu, w ramach strony Sklepu, gdzie Klient może modyfikować podane przez siebie przy Rejestracji dane, śledzić stan realizacji Zamówienia, czy historię Zamówień.
 • 10) usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • 11) usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autowariat.pl. Konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 • 5. Zasady korzystania z Formularza kontaktowego są następujące:
  • 1) Usługa Formularza kontaktowego polega na wysyłaniu przy jego użyciu wiadomości do Sprzedającego.
  • 2) Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili. Wystarczy zaprzestać wysyłania wiadomości.
 • 6. Zasady świadczenia usługi Newsletter są następujące:
  • 1) z usługi Newsletter może skorzystać każdy Usługobiorca i Klient.
  • 2) usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Usługobiorcę lub Klienta wiadomości w formie elektroniczne, która zawiera informacje o nowych produktach, usługach, promocjach etc.
  • 3) każdy Newsletter zawiera w szczególności informację o nadawcy, temat, który wskazuje na treść wiadomości, jak również informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
  • 4) Newsletter jest wysyłany do Usługobiorców lub Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
  • 5) korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.
  • 6) na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  • 7) usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  • 8) Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autowariat.pl.
  • 7. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych. Może to mieć miejsce, gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, np. poprzez naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych może być także uzasadnione względami bezpieczeństwa kiedy np. Klient przełamuje zabezpieczenia strony Sklepu lub podejmowane są inne działania hakerskie.
  • 8. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta/Usługobiorcy i usług nieodpłatnych z w/w powodów będzie trwało przez okres niezbędny do rozwiązania przyczyn leżących u podstawy zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług nieodpłatnych.
  • 9. Sprzedawca informuje Klienta/Usługobiorcy o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta/Usługobiorcy i/lub usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta/Usługobiorcę w Formularzu.
§4. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 • 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 • 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
§5. Tryb postępowania reklamacyjnego związany ze świadczeniem Usług Elektronicznych i rozwiązywanie tych umów
 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, który to tryb jest opisany poniżej) Usługobiorca może składać w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autowariat.pl.
 • 2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
  • a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • b) żądania Usługobiorcy;
  • c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 3. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 5. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • 6. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 • 7. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§6. Rejestracja
 • 1. Klient jest zobowiązany dokonać bezpłatnej Rejestracji, aby utworzyć Konto Klienta.
 • 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 • 3. W celu dokonania Rejestracji, Klient wypełnia Formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Sklepu.
 • 4. Przesyła wypełniony Formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 • 5. W trakcie dokonywania Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 • 6. Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Akceptuje jego treść poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 • 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takiej sytuacji Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 • 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Aby tego dokonać należy złożyć Sprzedawcy oświadczenia i przesłać je np. na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§7. Składanie Zamówienia
 • 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Do tej chwili stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 • 2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • 3. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu.
 • 4. Klient, który chce złożyć Zamówienie na stronie Sklepu, kompletuje je wybierając Produkty, którym jest zainteresowany.
 • 5. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez kliknięcie "Dodaj do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie.
 • 6. Po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • 7. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 • 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 • 9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 • 10. Następnie, po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • 11. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres.
§8. Płatność
 • 1. Ceny podane przy każdym Produkcie stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów transportu.
 • 2. Informacje odnośnie kosztów Dostawy, jak i ewentualnych dalszych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, będzie on poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 • 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie, jak i jego wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku.
 • 5. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 6. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • a) dokonując przelewu tradycyjnego,
  • b) dokonując przelewu bankowego korzystając z usługi PayU S.A z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu. Tradycyjny przelew dokonuje się na konto w mBanku, numer rachunku: 61 1140 2004 0000 3802 7764 9054 wskazując w tytule przelewu informacje dotyczące Zamówienia umożliwiające identyfikację Zamówienia i Klienta.
  • c) Dokonując przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system PayU (za pomocą kart płatniczych) korzystający z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Sprzedawcy w serwisie PayU. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy w serwisie PayU (w przypadku płatności przelewem na konto).
§9. Dostawa
 • 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 • 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 • 3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji Zamówienia. Informacja ta znajduje się także w opisie danego Produktu.
 • 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie liczony jest w Dniach roboczych.
 • 5. Zamówienie ze sklepu jest realizowane za pośrednictwem następujących sposobów dostawy lub odbioru Produktu:
  • a) firmę kurierską DPD Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • b) Kurier Inpost z siedzibą w Krakowie;
  • c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).
 • 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • 7. W przypadku wyboru opcji dostawy: InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 • 8. W dniu, w którym następuje wysłanie Towaru do Klienta wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja, która potwierdza nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 • 9. Sprzedawca wskazuje, że Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną mu przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W sytuacji, w której Klient stwierdzi jakiegokolwiek ubytek lub uszkodzenie przesyłki, ma on prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 • 10. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek obejmujący dostarczane Towary.
 • 11. Jeżeli Klient będzie nieobecny pod wskazanym przez niego adresem, wskazanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu – w szczególności telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie osiągalny pod wskazanym adresem. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego przesyłki do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną, celem ustalenia ponownego terminu i kosztu Dostawy.
 • 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie.
 • 13. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 • 14. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
§10. Odstąpienie od umowy
 • 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 • 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu/Produktów w posiadanie przez Konsumenta.
 • 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 • 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • 7. W sytuacji, w której Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona być wiążąca.
 • 8. Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu/Produktów do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu/Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 9. Jeżeli Konsument, który korzysta z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu/Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 10. Konsument jest obowiązany zwrócić Produkt/Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy ich odesłanie na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 • 11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów.
 • 12. Jeśli ze względu na swój charakter Produktu/Produktów nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu.
 • 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu/Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu/Produktów .
 • 14. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem/Produktami jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 16. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 • 17. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 • 18. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 • 19. Zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) - [Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy] - prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • 20. Zawierając umowę Kupujący potwierdza zakreślając odpowiedni checkbox, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
§11. Rękojmia
 • 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu/Produktów pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 • 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli Produkt/Produkty ma wadę fizyczną lub prawną.
 • 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klientowi przysługuje prawo do:
  • a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt/Produkty wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;
  • b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt/Produkty był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu/Produktów na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu/Produktów wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • c) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt/Produkty wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • d) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu/Produktów wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 • 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 • 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu/Produktów Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu/Produktów. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu/Produktów na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu/Produktów lub usunięcia wady.
§12. Reklamacje i zwroty
 • 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać w dowolnej formie, w szczególności pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu/Produktów lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • 3. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub Formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
§13. Gwarancja
 • Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.
§14. Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”
 • Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§15. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 • 1. Sprzedawca informuje Klienta, który jest Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
§16. Postanowienia końcowe
  • 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  • 2. Jednak w przypadku umów zawieranych z Klientami, którzy są Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta, który jest Przedsiębiorcą.
  • 3. Treść Regulaminu można utrwalić w następujący sposób:
   • a. drukując,
   • b. zapisując na nośniku,
   • c. pobierając w każdej chwili ze strony Sklepu.
  • 4. W przypadku zaistnienia sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony Umowy będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
  • 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
  • 6. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
  • 7. Klient/Usługobiorca jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient/Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • 8. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  • 10. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
  • 11. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami dotyczącymi rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • 12. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
  • 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem [•].
Załączniki: