Strona główna

Strona główna

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Michał Wasilewski, który prowadzi firmę 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocławul. Armii Krajowej 8 C/2, NIP 899-272-21-94, REGON 021596338, adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: + 48 790 760 393  (zwaną dalej „Autowariat”).

Dane osobowe zbierane przez Autowariat za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,  również jako RODO).

Autowariat dokłada wszelkich starań, aby uszanować prywatność Usługobiorców i/lub Klientów odwiedzających stronę Sklepu.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Autowariat tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Autowariat i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zgoda jest udzielana przez klienta poprzez zaznaczanie checkboxów. Przed zaznaczeniem checkboxu Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli Informacyjnej.

Klient/Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody. Podstawą prawną tego prawa jest art. 7 ust. 3 RODO.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Autowariat.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Autowariat zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Autowariat może świadczyć jedynie za zgodą.

Aby złożyć zamówienie Sklepie konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności, zapoznanie się z klauzulą informacyjną i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przy składaniu Zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży podstawą prawną przetwarzania umowy jest zgoda – w celu wykonania umowy sprzedaży niezbędne jest przekazanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W przypadku chęci skorzystania z możliwości złożenia zamówienia w Sklepie, Klient podaje swoje następujące dane osobowe:

            a)         adres e-mail;

            b)         dane adresowe:

•          kod pocztowy i miejscowość;

•          kraj (państwo);

•          ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

            c)         imię i nazwisko;

            d)         numer telefonu.

Korzystanie z Formularza kontaktowego

Aby skorzystać z Formularza kontaktowego  konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności, zapoznanie się z klauzulą informacyjną i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.