Strona główna

Strona główna

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Michał Wasilewski, który prowadzi firmę 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocławul. Armii Krajowej 8 C/2, NIP 899-272-21-94, REGON 021596338, adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: + 48 790 760 393 (zwaną dalej „Autowariat”).

Dane osobowe zbierane przez Autowariat za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,  również jako RODO).

Autowariat dokłada wszelkich starań, aby uszanować prywatność Usługobiorców i/lub Klientów odwiedzających stronę Sklepu.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Autowariat tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Autowariat i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zgoda jest udzielana przez klienta poprzez zaznaczanie checkboxów. Przed zaznaczeniem checkboxu Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli Informacyjnej.

Klient/Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody. Podstawą prawną tego prawa jest art. 7 ust. 3 RODO.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Autowariat.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Autowariat zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Autowariat może świadczyć jedynie za zgodą.

Aby zostać subskrybentem Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną potrzebna jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku chęci skorzystania z możliwości usługi Newsletter, Klient podaje następujące swoje dane osobowe:

a)         adres e-mail;

Subskrybent wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez Michała Wasilewskiego, który prowadzi firmę 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocławul. Armii Krajowej 8C/2, NIP:899-272-21-94, REGON:021596338, adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: + 48 790 760 393 (zwaną dalej „Autowariat”). Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, poprzez przesłanie informacji z takim żądaniem na adres email sklep@autowariat.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 

W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji Newsletter, Autowariat będzie wysyłał wiadomości elektroniczne na jego adres e-mail zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.

Odwołanie zgody jest możliwe w każdym czasie.

Zasady świadczenia usługi Newsletter są następujące:

1)         z usługi Newsletter może skorzystać każdy Usługobiorca i Klient.

2)         usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Usługobiorcę lub Klienta wiadomości w formie elektroniczne, która zawiera informacje o nowych produktach, usługach, promocjach etc.

3)         każdy Newsletter zawiera w szczególności informację o nadawcy, temat, który wskazuje na treść wiadomości, jak również informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.

4)         Newsletter jest wysyłany do Usługobiorców lub Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

5)         korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

6)         na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

7)         usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8)         Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@autowariat.pl.

Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych. Może to mieć miejsce,  gdy Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, np. poprzez naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych może być także uzasadnione względami bezpieczeństwa kiedy np. Klient przełamuje zabezpieczenia strony Sklepu lub podejmowane są inne działania hakerskie.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta/Usługobiorcy i usług nieodpłatnych z w/w powodów będzie  trwało przez okres niezbędny do rozwiązania przyczyn leżących u  podstawy zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub usług nieodpłatnych.

Sprzedawca informuje Klienta/Usługobiorcy o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta/Usługobiorcy i/lub usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta/Usługobiorcę w Formularzu.