Strona główna

Strona główna

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Michał Wasilewski, który prowadzi firmę 7FIT SPÓŁKA AKCYJNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 50-541 Wrocławul. Armii Krajowej 8 C/2,

NIP, 899-272-21-94 REGON 021596338, adres poczty elektronicznej: sklep@autowariat.pl, numer telefonu: + 48 790 760 393 (zwaną dalej „Autowariat”).

Dane osobowe zbierane przez Autowariat za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,  również jako RODO).

Autowariat dokłada wszelkich starań, aby uszanować prywatność Usługobiorców i/lub Klientów odwiedzających stronę Sklepu.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Autowariat tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Autowariat i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zgoda jest udzielana przez klienta poprzez zaznaczanie checkboxów. Przed zaznaczeniem checkboxu Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności i Klauzuli Informacyjnej.

Klient/Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody. Podstawą prawną tego prawa jest art. 7 ust. 3 RODO.

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Autowariat.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Autowariat zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Autowariat może świadczyć jedynie za zgodą.

Aby zarejestrować Konto Klienta w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności, zapoznanie się z klauzulą informacyjną i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rejestracja Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W przypadku chęci skorzystania z możliwości rejestracji Konta Klienta, Klient podaje swoje następujące dane osobowe:

a)         adres e-mail,

b)         Imię, Nazwisko/Firma (opcjonalnie),

c)         NIP (opcjonalnie),

d)         hasło.

Podczas rejestracji Konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może później zmienić.

Przekazanie danych osobowych do Autowariat jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony Sklepu. Jednak należy zastrzec, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.

Autowariat zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Autowariat stosuje certyfikat SSL.

W przypadku, gdy Klient posiadający Konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Autowariat nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

Wygenerowanie nowego hasła wymaga podania adresu e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie.

Po podaniu adresu email wysyłany jest link do zmiany hasła, następnie po kliknięci w link w wiadomości email użytkownik nadaje sam sobie nowe hasło.

Autowariat nigdy nie przesyła do Klientów i/lub Usługobiorców korespondencji, w szczególności korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych, w szczególności danych do logowania, takich jak hasła dostępowego do konta Klienta.